Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Nytt mål för förnybar el och kon­trollstation för elcertifikats­syste­met 2017. Elcertifikatssystemet är ett mark­nads­­baserat stödsystem som ska främ­ja tillkomsten av förnybar elpro­duktion. För­slagen i propositionen inne­bär bl.a. att elcertifikatssystemet för­längs till 2045 och att det utökas med 18 TWh till 2030, vilket kräver ändringar i lagen (2011:1200) om elcerti­fikat. Där­utöver före­slår ut­skottet en ändring i den nyss­nämnda lagen för att undan­röja ett mindre för­biseende i proposi­tio­nen. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utskottet avstyrker samtliga förslag i de motioner som be­handlas i betän­kan­det och som har väckts i anslutning till propositionen eller under den all­män­na motionstiden 2016/17.

I betänkandet finns 7 reservationer (SD, V, L).