Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska främja tillkomsten av förnybar elproduktion. Förslagen i propositionen innebär bl.a. att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att det utökas med 18 TWh till 2030, vilket kräver ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Därutöver föreslår utskottet en ändring i den nyssnämnda lagen för att undanröja ett mindre förbiseende i propositionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utskottet avstyrker samtliga förslag i de motioner som behandlas i betänkandet och som har väckts i anslutning till propositionen eller under den allmänna motionstiden 2016/17.

I betänkandet finns 3 reservationer (SD, V, L).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Levarantörer